کد خبر: ۱۴۷۶۹۰
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۹

اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني با تخصيص تصادفي بود که بر روي 92 شيرخوار مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني انجام شد. ابزار گردآوري داده‌ها شامل يک فرم اطلاعات دموگرافيک و شاخص‌هاي رشدي شامل وزن، قد، دور سر، دور سينه و دور بازو بودند.


ایسنا: بر اساس نتايج يك پژوهش، ماساژ منظم نوزادان باعث بهبود شاخص‌هاي رشد و تکامل شيرخواران از جمله افزايش وزن، و تکامل حرکات شناختي و اجتماعي در آن‌ها مي‌شود.

اهميت رشد و تکامل شيرخواران و تأثير غيرقابل انکار آن بر سلامت نسل‌هاي آتي سبب مي‌شود تا همواره محققين در پي شناسايي راهکارهايي باشند که موجب بهبود شاخص‌هاي رشدي و تکاملي شود. به همين منظور پژوهشي توسط دکتر فرين سليماني، استاديار مرکز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي با هدف بررسي تاثير ماساژ بر شاخص‌هاي رشدي و حيطه‌هاي تکاملي شيرخواران طراحي و اجرا شد.

اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني با تخصيص تصادفي بود که بر روي 92 شيرخوار مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني انجام شد. ابزار گردآوري داده‌ها شامل يک فرم اطلاعات دموگرافيک و شاخص‌هاي رشدي شامل وزن، قد، دور سر، دور سينه و دور بازو بودند. جهت شاخص‌هاي تکاملي در سن دو ماهگي از چک ليست بررسي تکامل استفاده، و در سن چهار ماهگي از آزمون تکاملي «پرسشنامه سنين و مراحل» استفاده شد. شيرخواران در دو گروه آزمايش و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمايش به مادر آموزش داده شد که هر شب قبل از خواب و هر بار 15 دقيقه به مدت دو ماه شيرخوار را به روش ماساژ سوئدي لمس كند.

سپس شاخص‌هاي رشدي و تکاملي در چهار ماهگي بررسي و با هم مقايسه شدند. يافته‌ها نشان دادند که هر دو گروه از نظر جنس، شاخص‌هاي رشد و تکامل در ورود به مطالعه همسان بودند. بعد از مداخله، افزايش وزن، دور سينه، دور بازو در گروه آزمايش بيشتر از شاهد بود و اختلاف آماري معني داري وجود داشت.

افزايش دور سر و قد در گروه آزمايش بيشتر بود، اما تفاوت معني داري نداشت. از نظر حيطه‌هاي تکاملي در 4 ماهگي در حيطه حرکات درشت و شناختي اجتماعي در گروه آزمايش تفاوت معني دار بود و در حيطه ارتباطي ارزش اخباري بينابيني بود، ولي در حيطه حرکات ظريف و حل مساله اختلاف معني دار مشاهده نشد.

نتايج بدست آمده از اين مطالعه حاکي از آن بود که ماساژ بر شاخص‌هاي رشد و تکامل شيرخواران موثر است.
کلمات کلیدی: ماساژ ، نوزاد ، شیرخوار ، کودک ، شاخص رشد

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت