کد خبر: ۷۹۷۵۷
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۵:۳۵
تعداد نظرات: ۶۴ نظر
اين شورا مصوبه مجلس درباره طرح دو فوريتي ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع ملي صندوق خسارت هاي بدني بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.
ایرنا: سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد 11 مصوبه مجلس خبر داد و گفت: 10 مصوبه مجلس نيز به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسي به مجلس ارجاع شده اند.

" عباسعلي کدخدايي" روز شنبه در نخستين نشست خبري خود در سال جديد، از تاييد طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي نگهبان خبر داد.

به گفته وي، اين شورا لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن بين المللي علوم باغباني و نيز لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مرکز ماشين ها و مهندسي کشاورزي آسيا و اقيانوسيه را مغاير شرع و قانون ندانست.
کدخدايي اظهار داشت: مصوبه مجلس درباره لايحه الحاق دو بند به ماده 7 قانون مقررات انتظامي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور مصوب 1364 مورد تاييد اعضاي اين شوراي قرار گرفته است.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اضافه کرد: اين شورا مصوبه مجلس درباره طرح دو فوريتي ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع ملي صندوق خسارت هاي بدني بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخت.

به گفته وي، طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1387 و نيز لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: طرح نظارت شرعي بر ذبح و صيد پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان در مجلس، به تاييد اعضاي شورا رسيد.

به گفته کدخدايي، اين شورا طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 را نيز تاييد کرده است و لذا اين قانون تا پايان سال 1388 در کشور اجرايي خواهد بود.
وي خاطر نشان کرد که اين شورا لايحه موافقتنامه کشتيراني تجاري - دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب را به دليل آنکه اصلاحيه اين موافقتنامه را بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي لازم الاجرا مي داند، مغاير اصل 77قانون اساسي شناخت.

کدخدايي تاکيد کرد: شوراي نگهبان لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مبارزه با زور افزايي( دو پينگ) را از آنجا که ترجمه متون و عبارات و اصطلاحات بايد در متن مصوبه درج و سپس به تصويب مجلس برسد، محل ايراد دانست.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: در خصوص اين لايحه در مواردي که حروف لايتن، اسم خاص يا نام يک فرد است، بايد معادل فارسي آنها در مصوبه قيد شود.

کدخدايي اظهار داشت: اين شورا طرح اصلاح ماده (20 مکرر) آيين نامه مالي شهرداري ها را به دليل منوط کردن تصويب آيين نامه توسط هيات وزيران، مغاير اصل 101 قانون اساسي دانست.

کدخدايي به مصوبه مجلس طرح اصلاح ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اشاره کرد و گفت که اين شورا موادي از اين مصوبه را مغاير برخي از اصول قانون اساسي دانسته است.

سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد: عضويت رييس مجلس شوراي اسلامي در کميسيون مذکور در اين مصوبه با حق راي و نيز تصويب نقشه هاي تفضيلي توسط شوراي شهر، مغايراصل 100 قانون اساسي است.

کدخدايي افزود: همچنين عضويت نماينده سازمان نظام مهندسي استان با حق راي در کميسيون مذکور مغاير اصل 60 قانون اساسي است ضمن اينکه عضويت رييس شوراي اسلامي شهر با حق راي مغاير اصل 100 قانون اساسي مي باشد.

وي با تاکيد بر اينکه تبصره 4 اين مصوبه بايد با توجه به اين اشکالات مورد اصلاح مجلس قرار گيرد، اظهار داشت: شوراي نگهبان ايجاد بار مالي مستقيم جديد براي شهرداري در ماده 5 اين مصوبه را نيز مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داد.

به گفته کدخدايي، شوراي نگهبان طرح بيمه کارگزاران مخابرات روستايي را به دليل آنکه اجراي آن موجب افزايش هزينه عمومي مي شود، مغاير اصل 75 قانون اساسي تشخيص داد.

** لايحه جرايم رايانه اي
وي با اشاره به بررسي لايحه جرايم رايانه اي در اين شورا تاکيد کرد که اين مصوبه مجلس در 10 مورد مغاير اصول قانون اساسي و شرع تشخيص داده شد.

کدخدايي گفت: اطلاق توليد و ارسال و قصد ارسال در ماده 14 اين مصوبه چون شامل مواردي مي شود که توليد مورد خاصي بدون ارسال به موردي و يا همچنين ارسال به مورد خاصي خصوصا در صورتي که صور مستهجن جعلي باشد، خلاف موازين شرع است.

سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: اطلاق مسووليت کيفري شخص حقوقي مذکور در ماده 19 در بندهاي الف و ج در صورتي که جريمه مستند به شخصيت حقوقي نباشد و شخص حقوقي نيز مطلع نباشد و يا قدرت بر منع نداشته باشد، خلاف موازين شرع است.

کدخدايي تاکيد کرد: تبصره 2 ماده 20 اين مصوبه، در صورتي که مديرعامل بر خلاف ضوابط شرکت مرتکب عملي شود که مستلزم خسارت به شاکي خصوصي باشد تمام ضمان به عهده شخص است و ضامن ساختن شرکت خلاف موازين شرع است.

وي اضافه کرد: همچنين از نظر اين شورا اطلاق جبران خسارت شاکي از اموال شخص حقوقي نسبت به صوري که سبب ضمان نسبت به شخص حقوقي وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع است . همچنين اطلاق جبران مابه التفاوت از اموال مرتکب در صوري که سبب ضمان نسبت به او وجود نداشته باشد، خلاف موازين شرع است.
به گفته کدخدايي، استفاده از عناوين و اصطلاحات خارجي نظير " وب سايت" و "Ip" بدون استفاده از معادل فارسي آن در اين مصوبه مغاير اصل 15 قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد: اموري که به کارگروه " کميته" در مواد 21 و 22 داده است و نيز ماده 23 ابهام دارد و پس از رفع ابهام شوراي نگهبان درباره آن اظهار نظر خواهد کرد.

کدخدايي اضافه کرد: همچنين از نظر اين شورا اطلاق بند (ب) ماده 25 در جايي که استفاده مباح مي شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

وي تاکيد کرد: اطلاق بند (و) ماده 41 در موادي که قانون وجود ندارد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
کدخدايي خاطر نشان کرد: ماده 52 اين مصوبه از آنجا که وزارت دادگستري را موظف به انجام مواردي کرده است، مغاير اصوال 158 و 160 قانون اساسي است.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به بررسي لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري _ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 در اين شورا گفت: از آنجا که برخي امور تقييني در مواد 1 و 2 اين قانون به هيات وزيران محول شده است، اين مصوبه مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

کدخدايي تاکيد کرد:لايحه ارتقاي بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت و نيز طرح بيمه هاي اجتماعي قايبافان، بافندگان فرش و شاغلان صننايع دستي شناسه دار( کددار) به دليل آنکه اجراي آن موجب افزايش هزينه عمومي مي شود که طريق جبران آن پيش بيني نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.

وي با بيان اينکه شوراي نگهبان طرح اصلاح موارد 7 و 10 اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران را مغاير موازين شرع دانسته است، گفت: علاوه بر اينکه اين مصوبه مخالف نامه حضرت امام (ره) درباره نمايندگي آقاي غيوري که مورد تنفيذ مقام معظم رهبري قرار گرفته، مي باشد، موارد 1 و 2 آن نيز از اين جهت که بدون اذن ولي فقيه ، نماينده معظم له را موظف به اموري مي کند، خلاف موازين شرع شناخته شد.

به گفته کدخدايي، طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و قانون بيمه هاي اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1386، لايحه اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه کنترل بيماري هاي مشترک انسان دام مديترانه به تاييد اين شورا رسيده است.

سخنگوي شوراي نگهبان ياد آور شد که اين شورا درباره سه نامه ارسالي از سوي ديوان عدالت اداري نيز پاسخ گفته است.

وي با اشاره به عملکرد يک سال گذشته اين شورا گفت: شوراي نگهبان در سال گذشته 135 مصوبه از مجلس دريافت کرد که 110 مورد آن لايحه و 25 مورد طرح بود که بيش از 50 درصد از اين مصوبات مغاير شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

کدخدايي افزود: در اين مدت 12 اساسنامه از سوي دولت به شوراي نگهبان ارسال شد که 10 مورد آن فاقد ايراد با شرع و قانون اساسي بود و 1 مورد داراي ايراد و يک مورد نيز همچنان در شوراي نگهبان در دست بررسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد: ديوان عدالت اداري در سال گذشته 29 مورد نامه به اين شورا ارسال کرد که از اين تعداد 21 مورد خلاف شرع تشخيص داده نشد، دو مورد مغاير با موازين شرع بود، سه مورد به دليل نقص مدارک ارجاع شد و سه مورد ديگر نيز در دست بررسي است.
پیشنهادات
انتشار یافته: ۶۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۲۳
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۲۷ - ۱۳۸۸/۰۲/۱۳
3
17
گرفتن فیشهای انچنانی برای مدیران شرکتها وادارات بار مالی برای دولت ندارد اما پرداخت حق کارگر بار مالی دارد پس کجای این قانون عدالت محوری است پس قضاوت کنید
PARISA
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۰۹ - ۱۳۸۹/۰۸/۱۷
6
10
خیلی عالی نبود
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۰
3
2
تصویب قانون انتخابات مبنی بر دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد شرط لازم جهت کاندیداتوری نمایندگی مجلس شورای اسلامی 90 بدلیل شتابزدگی عدالت نیست وبه نظر بنده با اصول قانون اساسی مغایر است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۲/۱۳
6
1
چطور ممکن است ظرف 20 روز مصوبه مجلس در خصوص داشتن مدرک کارشناسی ارشد از سوی شورای محترم نگهبان تبعیض نا روا اعلام شود و رد شود اما همین مصوبه مجددااز سوی شورای نگهبان تصویب گردد ؟؟؟؟؟
جمعی از کارگران استان مرکزی
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۸/۱۲
1
8
لااقل شما فکری به حال این قشر کارگر بکنید سه سال است که قانون بازنشستگی 25 سال ماده 10 کارگران مسکوت مانده با توجه به اینکه توسط مجلس هم تصویب شده اما تامین اجتماعی از انجام ان خودداری می کند با تشکر از شما
کارگران خراسان رضوی (تعدادی)
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
1
5
چرا قانون مصوب مجلس محترم(ماده10)رادولت اجرانمی کند چطوردولت خودراحامی کارگران میداند؟ بعداز25سال جان کندن هنوزامیدی به بازنشستگی نداریم .
محمدرضاانوري
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
2
4
امسال سومين سال عدم اجراء ماده 10 قانون نوسازي صنايع درخصوص بازنشستگي كارگران با 25 سال سابقه مي باشد
ايجاداشتغال براي جوانان وحرمت گذاري به قشركارگر ايجاب مي كند كه قانون مصوب مجلس وتاييد شده شوراي نگهبان اجراء گردد با توجه به اينكه بدهي دولت هم به صندوق تامين اجتماعي تماما پرداخت گرديده است
نادر سهرابی
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
1
0
سلام علیرغم مصوبه مجلس و انتظار جامعه کارگری مبنی بر اجرایی شدن ماده 10 قانون نوسازی صنایع، چرا شورای نگهبان تأییدیه را به مجلس تقدیم نمی نماید. پس کی می خواهد جواب کتبی را به مجلس بدهد. ضمناً یکسال دیگر (پایان سال94) این طرح به اتمام می رسد؟!93/12/02
يوسف
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۵
0
1
طرح گواهى نامه بدون كارت پايان خدمت طرح خوب و عالى كه از طرف دولت و مجلس تصويب شد اميدوارم شوراى محترم نگهبان نيز با تصويب ان در راستاى خدمت رسانى به مردم ايران باشد من الله توفيق
منصور
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۷
0
2
طرح گواهینامه گرفتن بدون کارت پایان خدمت بهترین وعالی ترین طرحی بودکه دولت محترم ونمایندگان عزیز پذیرفتندان شاالله اعضای محترم شورای نگهبان هم به آن رای مثبت بدهندومیلیونهاجوان راازاین بلاتکلیفی نجات دهندوزندانهاراخالی ازجرایم غیرعمدنمایند ان شاالله
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۸
0
1
تحریمهایی که برای سربازی در نظر گرفته اند خانمانسوزه ایا به نظر شما سربازان غایب باید تا پنجاه سالگی حتی گواهینامه هم نداشته باشن از شورای محترم نگهبان خواهش میکنم این مصوبه مجلس رارا تصویب کنه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
0
5
اگه اینجوری هست پس بایدزنهاروهم بفرستین خدمت تابتونن گواهینامه بگیرن یاگزرنامه بگیرن بخداخیلی به مرداظلم مبشه . ازشورای محترم نگهبان خواهشمندیم استدعاداریم این طرح روتصویب کنندوخیلی ازجوونای موتورسوارروازنگرانی دربیارین خداخیرتون بده من باموتورسیکلت خرج دوتاخانواده رودارم میدم پس بخاطرخداتصویبش کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
0
7
ایا به نظر ریس نظام وظیفه کسی که سربازی نره باید تو هیچ شرکتی کارگری نکند گواهینامه رانندگی نگیره بیمه نشه درس نخونه وام نگیره پاسپورت نگیره جواز کسب نگیر وپس باید تو این مملکت چکار کنه تا از گرسنگی نمیره یه دفعه بگید برن بمیرن فقط از خدا میخوام شما را به سزای اعمالتان برسونه که دو میلیون نفر با خانوادههاشون بدبخت کردید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۱
0
1
تو رو خدا فکری بحال کارکنان شورا حل اختلاف بکنید ما داریم با حداقل ترین حقوق زندگی می کنیم که حتی به جزی ترین نیازها مون پاسخ گو نیستیم تو رو خدا لایحه شورا حل اختلاف رو تصویب کنیدخیلیییییییییی داره در حق ما ظلم می شه
حجت
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
0
2
انشاالله شورای نگهبان با تایید گواهینامه بدون پایان خدمت به این همه جوان که در زندان ها بخاطر نداشتن گواهینامه سال ها در زندان هستند
غلامرضا
Germany
۰۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
0
3
اولا دستتون دردنکنه ان شاا... دست خانوادتون رابگیر جواب عمل خوبی که مجلس ودولت تاالان بخاطرتصویب گواهینامه واز شما شورای نگهبان فقط اینو بگم شما هم خودتون را توی این عمل خیر شریک باشید وجواب عمل خیرتون را از خدا بخواهید پس نه بخاطر سیاست نه بخاطر کسی فقط به نیت خیر ورضای خداوند این مصوبه راتصویب کنید که شما باعث سبب دعای خیر وخوشحال شدن خیلی از جوانان وخانوادهای میشوید چون خیلی ها از بی گواهینامه رنج میکشن یا توزندانها یا مشکلاتی دیگر .ان شاا... باتصویب این طرح خدا دست وزن وبچه هاتون روبگیره وهمیشه خندان وسلامت باشن
ایرانی
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
0
0
اگه تاییدکنیدکه خدمت رفتن ملاک گرفتن گواهینامه نباشه مطمعن باشیدخوشبینی کل کشوروحسن نیت مسعولان را به همراه خواهدداشت
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
0
0
به خاطر خدا این طرح گواهی نامه را اجرا کنید تا هیچ بچه ای توزندان وا سه باباش گریه نکنه من دیدم خیلی سخته یاور مردم باشید نه سر بار خدا خیرتون بده
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
0
0
سلام کسی میدونه مصوبه مجلس در باره گواهینامه چه زمان در شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیره؟
واحد
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
0
4
طرح خوبی گواهینامه
جمشید
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
5
0
به نظر من طرحی که اخیرا نمایندکان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده اند طرحی است که هیچگونه کار کارشناسی روی آن انجام نشده و باعث می_شود که اکثریت مشمولین از خدمت سربازی فرار کنند و متاسفانه در حق کسانی که خدمت سربازی را انجام داده اند ظلم می شود چرا که نیمی از مشمولین فقط به خاطر گرفتن کارت پایان گواهینامه به خدمت میروند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
عقده ای!
ناشناس
| United States |
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
خیلی بدبختی
سعید
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۷
0
2
امیدوارم طرح گواهینامه تصویب بشه نه مشکل شرعی داره نه قانونی که باعث عدم تایید بشه
سینا
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
0
2
امیدوارم امام حسین ع کمک کنه که شورای نگهبان تصویب کنه.من که دارم میرم خدمت ولی دلم میسوزه برا کسایی که اصلا نمیتونن.برن خدمت .چون کاملا درک میکنم.همگی با هم دعا کنیم.خدا به جمع نگاه میکنه.
مسیح
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
0
2
اهای مسعولین به خودتون بیایید فقط به خودتون فکر نکنید برای یک بارم که شده فکر مردم باشید
مرتضی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
0
3
سلام خیلی دوست دارم این طرح اجرا بشه آخه چقدر جونای ما بخاطر نداشتن گواهینامه زندان هستن خواهش میکنم تصویب بشه
احمد
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۷
0
3
جمشیدجان ممنون ازنظرت،واقعا شمافکرمیکنی کسایی که خدمت میرن فقط برای گرفتن گواهینامست نه داداش اگه به دوروبرمون خوب نگاه کنیم تمام کسانی که سربازی نرفتن همش به خاطرمشکلاتهای زندگی که داشتن نرفتن یازودازدواج کردن وقبل خدمتشون دارای همسروفرزندبودن ویا تنهاسرپرست پدرمادرپیرشان بودن که درهردو حالت نان اورخانوادشون بوده اندواکثرشون هم بامدرک زیردیپلم به علت مشکلاتی که داشته اندنتونسته اند ادامه تحصیل دهند ،میخوام اینوبگم اگه کسی تواین دوره زمونه حتی دیپلم روهم داشته باشه که بتونه جایی استخدام بشه اگه گواهینامشو هم بزاری جیبش بازم مجبوره بره سربازی چراکه این کارت پایان خدمته که میتونه باهاش جایی استخدامشه نه گواهینامه،
رضا
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
0
1
داداش با این حرفت خیلی حال کردم خدا ازت راضی باش
محمداسدزاده
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
0
1
باشلام وخسته نباشیدخدمت زحمت کشان کشورعزیزمون بنده 33سال دارم به علت نداشتن امکانات از دیپلم به بعد نتونستم ادامه تحصیل کنم الان حدوده13ساله که بدون گواهینامه رانندگی میکنم هر روز چنین ارزویی داشتم که روزی منم بتونم گواهینامه دریافت کنم من به نماینده هایی که این طرح رو اجرا کردند سپاسگزارم امیدوارم در هر کجای ایران عزیزمون سربلند و پیروز بشند
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
0
1
سلام اینجانب ازشهرستان مشگین شهر از یه منطقه کاملا محروم وکم در آمدهستم که هیچ شغلی به غیر از رانندگی ندارم ولی متاسفانه به دلیل مشکلات زندگیم نتونستم خدمت سربازی رو طی کنم ببینیداولاخدمت سربازی وظیفه همه ما جوان ها هست ولی قبول کنیداونایی که نرفتندقلدر نیستندبلکه از طبقه ضعیف حساب میشندعاجزانه خواهش میکنم این طرح رواجراکنید با تشکر
احسان
United States
۱۸:۲۷ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
0
0
سلام کی برنامه گواهینامه رانندگی مشخص میشه جان هر کس می پرسدید جواب بدید
محمدمشگینی
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
0
1
سلام خسته نباشیدباتصویب این طرح دل جوانهای این مملکت رو رو شاد کردین آقای سردار کمالی بنده خدمت جنابعالی سلام وعرض وادب دارم ولی بااین مخالفتت داری جوونها رو از خودت میرنجونی یکم به دنیا با چشم فقیرانه نگاه کن تا ببینی که چه کسایی با فقروبدبختی دارن زندگیشونو میچرخونند انصاف داشته باش بزارهمه برای تو ارزوی تندرستی کنندنه اینکه ناله و نفرین زنده باد ایران سربلند
محمد اسدزاده
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
0
1
مجلس تایید کرده ظرف سه ماه بعدازتصویب لازم الاجرا میشه الان دوماه گذشته لطفا رسیدگی شود بلاخره امیدوار باشیم یا نه ؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
0
1
توروخدابحق امام حسین دعاکنیدشورای نگهبان باطرح مجلس درباره گواهینامه موافقت کنه
محمداسد
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
0
1
لطفاجواب بدین کی اجرا میشه همه ما تو بلاتکلیف موندیدم یا بگین اجرا میشه یا نمیشه خوااااااااااااااهشنا
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
0
1
باسلام ازروز۲۷دی تاامروز۱۷بهمن ۲۰روزه که می گذره یعنی اززمانی که مجلس محترم آخرین بندهاشونیزتصویب کردوبه شورای محترم نگهبان ارسال نمودبه امیدخداودعای شماعزیزان حتماتصویب شده انشاالله خدابنده هاشوناامیدنخواهدکردپس منتظرباشید.
واحد
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
0
0
اخرش چی شد
سربازامام زمان
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
0
1
سلام ایشالا اجرابشه چون به نفع همه مردم هست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
0
1
سلام توروبه خداشورای نگهبان تاییدکنه درموردگواهینامه من شوهرم ۴۰سالشه هنوزگواهینامه نداره مستاجریم دوتا بچه داریم پول خریدسربازی نداریم! خرجیمونوازماشین درمیاوریم خواهش میکنم تاییدکنید
محمد
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
0
0
سلام دوستان راسته که اجرا نشده
رضا
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
0
0
طرح گواهینامه بدون کارت پایان خدمت اگه تایید نمیشه زودتر جواب بدید دارید چیکار میکنید شما مسؤلید حق مردم را بدهید یه طرح دیگه یا آره یا نه نذارید جواب بمونه برا اون دنیا ما همه رهگذریم فکر نکنیدخیلی وقت دارید سهل انگاری نکنید
سجاد
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
0
0
سلام.طرح گواهینامه بدون پایان خدمت بسیار طرح به جایی هست چون سالها پیش باید اجرا میشدکه این همه جوان درسینه ی قبرستان ویاگوشه ی زندان نباشند.اگرتایید شد که خداوند اجرتان رابدهد.اگرنشد پل صراطی هم هست.درکل ما تنها کشوریم درجهان که این قانون را داریم.تورا به هرکسی که میپرستید این طرح را تایید کنید.
ولیان
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
0
0
کی اجرا میشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
0
0
سلام این طرح گواهینامه بدون خدمت رو لطفا اجرا کنید اگه کسی جلوی این طرح رو بخواد بگیره بدونه فقط این دنیا نیست و بلکه اون دنیا باید جواب دو میلیون ادم بدبختو زن وبچه ای که ارزوی یه جفت جورابو دارن کلا قشر ضعیف جامعه هستن رو باید بده اگه این افراد مشکل نداشتن خدمت میکردن.یاعلی
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
0
0
توراخداتاییدکنید
علی
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۲۵
0
0
اینطور به نظر میاد که شورای محترم نگهبان با این طرح مخالفت کرده و به مجلس برگشت داده شده، البته یه ماهی میشه که از طرف شورا تایید نشده، اما اینکه از طرف مجلس محترم اصلاح شده یا هنوز روش کار میکنن خبری در دست نیست، به هر حال تو این زمان باقی مونده از سال بعید به نظر میاد امسال به جایی برسبم! امیدوارم سال نو خبر خوشی به همه ما برسه، چون به پیر به پیغمبر خیلی از ماها پول خرید سربازی رو نداریم! بیست میلیون از کجا باید تهیه بشه؟، تازه برای دیپلمه ها! همش این دنیا برا پولدارها میچرخه،
به خدا اکثر ما با وسیله نقلیه نان در میاریم ، برای دور دور کردن که ماشین سوار نمیشیم.
شمارو به خدا تایید کنید، از همه جوانهای مثل خودم میخوام شمارو به امام حسین سر نماز دعا کنین این مشکل ما حل بشه، یا علی
امیر
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
0
0
تنها کشوری که این قانون رو داره ایرانه پس باید خندید به این قانون مسخرش
يوسف
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
0
0
طرح گواهى نامه بدون كارت پايان خدمت طرح خوب و عالى كه از طرف دولت و مجلس تصويب شد اميدوارم شوراى محترم نگهبان نيز با تصويب ان در راستاى خدمت رسانى به مردم ايران باشد من الله توفيق
محمد
Iran, Islamic Republic of
۰۲:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
0
1
ما که خدمت کردیم گواهینامه هم نگرفتیم چون پول نداریم ماشین بخریم ولی همسایمون مادرشو با ماشینه دوستش برد دکتر زد به یه بچه قطع نخاع شد سیصد میلیون دیه براش اومده بهش رضایت نمیدن سه ساله تو زندانه اگه بگن سیصد هزار بده باز نداره .خدا به داد همه فقرا میرسه همه کسایی که حقوق ماهانشون ۴۵۰۰۰یارانه بیش نیست تصویب کنید به خاطره خدا
امین
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۱/۳۱
0
0
باعرض سلام وخسته نباشیدایاشورای نگهبان طرح گواهینامه بدون پایان خدمت را موردتاییدقرارمیدهد؟باتاییداین طرح خدمت بزرگی درحق این قشرانجام دادید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
0
0
اقا شمارو ب دینت قسم میدم ای گواهی نامه بدون پایان خدمت را تایید کنید
سما
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
0
0
وام ازدواج چی شد اخرش.ما ایندمون بهش بستگی داره
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
0
0
چرا مجلس محترم پیگیر اجرای تسری ارشدیت تحصیلی کارکنان ناجا به سپاه وارتش نیست چرا ارتش وسپاه در اجرای این قانون تعلل می کنن.
پریسا
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۳
0
0
پس تکلیف این گواهینامه بدون پایان خدمت چی شدخسته شدیم انقدر منتظرشدیم
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۷
0
0
اقا یکی خواهشن بگه این قانون گرفتن گواهینامه بدون سربازی چی شد؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
0
0
توروخدااین طرح گواهینامه بدون کارت پایان خدمت رو تصویب کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
0
0
توروخدااین طرح گواهینامه بدون کارت پایان خدمت رو تصویب کنید
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
0
0
توروخدااین طرح گواهینامه بدون کارت پایان خدمت رو تصویب کنید
متین
Iran, Islamic Republic of
۰۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
0
0
سلام طرح گواهینامه بدون نیاز ب خدمت سربازی واقعا جالب و بجاست و انشاا... شورای محترم نگهبان جمهوری اسلامی ایران این طرح رو لازم الاجرا اعلام کنند تا جوونا بتونن با فرهنگ ترافیک رانندگی کنند منکه تا الان نیازی بهش نداشتم و خدمتم نرفتم چون زود ازدواج کردم و صبح تا شب توی مغازه ام وقت ندارم با وسیله نقلیه جایی برم و در آخر انشاا... شورای نگهبان نیز همچون نمایندگان مجلس و دولت از اجر معنوی آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ثمره بگیرند دعای توفیق روز افزون بر همه ی مسلمانان جهان در پناه یگانه الله
امیرحسین
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
0
0
سلاامیدوارم شورای محترم نگهبان که همواره درتلاش وکوشش برای انقلاب اسلامی وخدمت به مردم بودن با تایید نهایی امکان دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی به فکرجوونا باشن
اکبر
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
0
0
اقا شورا نگهبان به بند گواهینامه گیر داد و تایید نکرد
سجاد
Iran, Islamic Republic of
۰۶:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید .
آقا این طرح گواهینامه بدون پایان خدمت رو تایید بکنید لازم الجرا بشه تا جوونا با فرهنگ رانندگی شیوه درست رانندگی آشنا بشن و این کار موجب میشه تا یه سری آدم بی گناه زندان نباشن و از تصادفات کمتر میشه ان شاءالله
اسماعیل
Iran, Islamic Republic of
۰۱:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
0
0
سلام خدمت فقط برای گرفتن گواهی نامه نیست انشالاه تصویب بشه قانونی که درمورد مشمولان غایب داره اجرا میشه دیگه برای افراد غایب وفراری باز دارنده نیست بلکه آزار دهندست خدا خیرتون بده
نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های سایت
پربازدید ها
پربحث ترین