جمعیت غیرفعال کشور در زمستان ۹۸ چقدر رشد یافت؟

کد خبر: 994757

بررسی‌های آماری نشان داد جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان قبل ۵۲ هزار نفر افزایش داشته، اما ازسوی دیگر جمعیت غیرفعال نیز در حدود یک میلیون و ۱۰۴ هزار نفر بیشتر شده است.

خبرگزاری تسنیم: معصومه محمدی، رییس گروه‌های آمار‌های نیروی انسانی در گزارش بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار درزمستان ۹۸ معتقد است:ارزیابی نتایج جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در دوفصل مورد بررسی جمعیت شاغل، افزایش ۵۲ هزار نفری را تجربه کرده است و در مقابل جمعیت بیکار ۴۸۲ هزار نفر کاهش داشته است. ازسوی دیگر جمعیت غیرفعال نیز در حدود یک میلیون و ۱۰۴ هزار نفر افزایش یافته است.

با نگاهی به شاخص‌های جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر‌تر ملاحظه می‌گردد که نرخ بیکاری کل کشور با کاهش ۱.۷ درصدی مواجه شده است. بیشترین میزان افزایش نرخ بیکاری به ترتیب در استان‌های لرستان، مازندران و گلستان و در مقابل بیش‌ترین میزان کاهش به ترتیب در استان‌های خوزستان و خراسان رضوی و ایلام رخ داده است.

بررسی ماتریس انتقال گویای آن است که به طور کلی در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ بیش از ۴۱ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر (۱۲.۸ درصد از جمعیت شاغل و ۲۷.۹ درصد از جمعیت بیکار) از بازار کار خارج شده اند و در مقابل حدود ۸ درصد (۶.۲ درصد جمعیت شاغل و ۱.۷ درصد جمعیت بیکار) به بازار کار وارد شده اند.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کاردر زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ جمعیت غیرفعال افزایش یک میلیون و ۱۰۴ هزار نفری را تجربه کرده است و از ۳۴ میلیون و ۵۸۹ هزار نفر در زمستان ۹۷ به ۳۵ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر در زمستان ۹۸ رسیده است و به عبارت دیگر با توجه به شرایط فصلی بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به طور موقت از بازار کار خارج شده اند و این قابلیت را دارا می‌باشند که در فصول آینده به بازار کار برگردند.

جمعیت غیرفعال کشور در زمستان ۹۸ چقدر رشد یافت؟

در این قسمت به بررسی ماتریس انتقال جریانات بازار کار در زمستان ۹۸ نسبت به زمستان ۹۷ باری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر پرداخته می‌شود. این ماتریس نشان می‌دهد چه بخشی از جمعیت به لحاظ بازار کاری شرایطشان ثابت مانده و چه بخشی تغییر کرده است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد در این دو فصل بیش‌ترین جابه جایی‌ها درآمار‌های مذکور در جمعیت بیکار رخ داده است.

همانگونه که ملاحظه می‌شود ۸۳.۲ درصد از جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیشتر زمستان ۹۷ در زمستان ۹۸ نیز همچنان شاغل مانده اند. ۳.۸ درصد بیکار و ۱۲.۸ درصد غیرفعال شده اند.

رصد جمعیت بیکار ۱۰ ساله و بیش‌تر زمستان ۹۷ در زمستان ۹۸ ٰ به میزان ۷.۹ درصد وارد بازار کارشده اند که از این میزان ۶.۲ درصد شاغل و ۱.۷ درصد بیکار شده اند و ۹۲.۰ درصد از جمعیت غیرفعال هم در طی فصول مورد بررسی تغییری در وضعت فعالیت شان رخ نداده است.

جمعیت غیرفعال کشور در زمستان ۹۸ چقدر رشد یافت؟

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت