آرای استان تهران به ۴ نامزد ریاست جمهوری به تفکیک +جدول

کد خبر: 674868

آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.

خبرگزاری فارس:آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.

در جداول زیر آمار آرای 4 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک هر 16 شهرستان استان تهران آمده که در ادامه می خوانید:

جدول شماره 1) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 5500000 3686961
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 2588200 درصد نسبت به کل آراء 70/19
3 تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی 969218 درصد نسبت به کل آراء 26/28
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 45659 درصد نسبت به کل آراء 1/23
5 تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمی‌طبا 16817 درصد نسبت به کل آراء 0/45

جدول شماره2) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان اسلامشهر

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 363946 266222
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 151873 درصد نسبت به کل آراء 57
3 تعداد آرای آقای سید آقای سیدابراهیم رئیسی 100279 درصد نسبت به کل آراء 37/66
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4542 درصد نسبت به کل آراء 1/70
5 تعداد آرای آقای سید مصطفی هاشمی‌طبا 1414 درصد نسبت به کل آراء 0/53

جدول شماره 3) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بهارستان

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 338866 217045
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 107148 درصد نسبت به کل آراء 49/36
3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رئیسی 98619 درصد نسبت به کل آراء 45/35
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 3457 درصد نسبت به کل آراء 1/59
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1237 درصد نسبت به کل آراء 0/56

جدول شماره 4) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پاکدشت

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 189293 139801
2 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 72353 درصد نسبت به کل آراء 51/75
3 تعداد آرای آقای حسن روحانی 60546 درصد نسبت به کل آراء 43/30
4 تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم 1771 درصد نسبت به کل آراء 1/26
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1223 درصد نسبت به کل آراء 0/87

جدول شماره 5) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پردیس

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه درصد مشارکت
1 127730 86988
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 54475 درصد نسبت به کل آراء 62/62
3 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 28412 درصد نسبت به کل آراء 32/66
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1196 درصد نسبت به کل آراء 1/37
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 540 درصد نسبت به کل آراء 0/62

جدول شماره 6)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پیشوا

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 49785 39076
2 تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 20983 درصد نسبت به کل آراء 53/69
3 تعداد آرای آقای حسن روحانی 16080 درصد نسبت به کل آراء 41/15
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 637 درصد نسبت به کل آراء 1/63
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 276 درصد نسبت به کل آراء 0/70

جدول شماره 7) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان دماوند

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 101424
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 63697 درصد نسبت به کل آراء 62/80
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 32588 درصد نسبت به کل آراء 32/13
4 تعداد آرای آقای سیدمصطفی میرسلیم 1289 درصد نسبت به کل آراء 1/27
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 469 درصد نسبت به کل آراء 0/46

جدول شماره 8) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رباط کریم

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 130369 119764
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 62576 درصد نسبت به کل آراء 52/24
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 50966 درصد نسبت به کل آراء 42/55
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1762 درصد نسبت به کل آراء 1/47
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 645 درصد نسبت به کل آراء 0/53

جدول شماره 9) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ری

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 342094
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 186831 درصد نسبت به کل آراء 54/61
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 137261 درصد نسبت به کل آراء 40
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4987 درصد نسبت به کل آراء 1/54
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1890 درصد نسبت به کل آراء 0/55

جدول شماره 10) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شمیرانات

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 352408
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 274125 درصد نسبت به کل آراء 77/78
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 68720 درصد نسبت به کل آراء 19/5
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 3183 درصد نسبت به کل آراء 0/90
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1222 درصد نسبت به کل آراء 0/34

جدول شماره 11 ) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شهریار

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 423699 308059
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 185570 درصد نسبت به کل آراء 60/23
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 107714 درصد نسبت به کل آراء 34/96
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 4089 درصد نسبت به کل آراء 1/23
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 1444 درصد نسبت به کل آراء 0/46

جدول شماره 12) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان فیروزکوه

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 35150
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 22402 درصد نسبت به کل آراء 63/73
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 11007 درصد نسبت به کل آراء 31/31
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 400 درصد نسبت به کل آراء 1/13
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 153 درصد نسبت به کل آراء 0/43

جدول شماره 13) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قدس

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 195602 122847
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 74080 درصد نسبت به کل آراء 60/30
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 43276 درصد نسبت به کل آراء 35/22
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 2019 درصد نسبت به کل آراء 1/64
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 669 درصد نسبت به کل آراء 0/54

جدول شماره 14) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قرچک

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 158119 121030
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 59323 درصد نسبت به کل آراء 49
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 55675 درصد نسبت به کل آراء 46
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1875 درصد نسبت به کل آراء 1/54
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 762 درصد نسبت به کل آراء 0/62

جدول شماره 15) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ملارد

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 247502 154105
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 84983 درصد نسبت به کل آراء 55/14
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 61582 درصد نسبت به کل آراء 41/90
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 2326 درصد نسبت به کل آراء 1/50
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 861 درصد نسبت به کل آراء 0/55

جدول شماره 16) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ورامین

ردیف آمار واجدین شرایط اخذ رأی کل آراء مأخوذه و غیرمأخوذه درصد مشارکت
1 203296 119820
2 تعداد آرای آقای حسن روحانی 60744 درصد نسبت به کل آراء 50/69
3 تعداد آرای آقای سیدابراهیم رئیسی 53262 درصد نسبت به کل آراء 44/45
4 تعداد آرای آقای سید مصطفی میرسلیم 1740 درصد نسبت به کل آراء 1/45
5 تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی‌طبا 748 درصد نسبت به کل آراء 0/62
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت