فتوای مهم رهبر انقلاب درباره استفاده از اینترنت دیگران

کد خبر: 1045626

آیــا اســتفاده از اینترنتــی کــه دارای رمــز نیســت و دائمــا روشــن اســت حق‌الناس است؟

اعتمادآنلاین: نشریه خط حزب‌الله نوشت:

ســؤال: آیــا اســتفاده از اینترنتــی کــه دارای رمــز نیســت و دائمــا روشــن اســت و امــکان دارد کــه آن فــرد آگاه از اســتفاده باشــد، آیــا حــق النــاس محسـوب میشـود؟ اگـر محسـوب شـود بایـد چــه کــرد؟

جـواب: اگـر نسـبت بـه رضایـت مالـک اطمینـان نداشــته باشــید، اســتفاده از آن جایــز نیســت و هزینــه‌ی مقــداری را کــه اســتفاده کرده‌ایــد، ضامــن هســتید.

فتوای مهم رهبری درباره استفاده از اینترنت دیگران

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت