هشدار دهنده‌ای برای نابود نشدن!

هشدار دهنده‌ای برای نابود نشدن!

بیایید خودمان را بگذاریم جای خازنین جهنم! عمری دم جهنم ایستاده‌ای، به تو این مسئولیت را سپرده‌اند و خبر داری در دنیا این انسان‌ها، رسول داشته‌اند، نذیر برایشان آمده است، چیز‌هایی را می‌دانسته‌اند، چیز‌هایی را به ایشان دائماً تذکر داده‌اند بعد تو باشی، دم جهنم رفتن مردم، با تعجب نمی‌پرسی، مگر نذیر برایتان نیامده بود؟!

پنجره
چگونه اخلاص پدر، فرزندش را علامه کرد؟!

چگونه اخلاص پدر، فرزندش را علامه کرد؟!

شبی از شب‌ها پس از فراغت از عبادت مخلصانه، حالتی برایم ایجاد شد که از آن حالت فهمیدم اگر در این هنگام از خداوند درخواستی کنم، اجابت خواهد کرد.

چرا این همه دعا می‌کنیم مستجاب نمی‌شود؟

چرا این همه دعا می‌کنیم مستجاب نمی‌شود؟

خداوند متعال بنا به رحمت بی‌اندازه‌اش، به بندگان خود وعده داده است تا خواسته‌های آن‌ها را برآورده سازد.

اتفاقاتی که برای ۱۲ دِرهم رسول خدا(ص) افتاد

اتفاقاتی که برای ۱۲ دِرهم رسول خدا(ص) افتاد

در مسیر راه کنیزکى را دیدیم که کنارى نشسته و گریه مى کند، رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله، علّت گریه او را جویا شد؟ کنیز گفت: خانواده ام چهار درهم به من داد که براى ایشان ...


تماشا