نماینده دادستان: طبری برای اینکه شناسایی نشود یک بار با انگشت راست و بار دیگر با انگشت کوچک در دفترخانه انگشت زده است.

نماینده دادستان: طبری برای اینکه شناسایی نشود یک بار با انگشت راست و بار دیگر با انگشت کوچک در دفترخانه انگشت زده است.

کلمات کلیدی: طبری ، دادگاه

نام:
ایمیل:
* نظر: