جسمش را فدا کرد، اما روحش را نه؛سردار سلیمانی را می گویم.همان که از ترس هیبتش،دشمن حقیرانه در سیاهی شب ناجوانمردانه او را به شهادت رساند. جسم حاج قاسم فدا شد اما روحش تکثیر شده او برای همیشه در کنار مان خواهد ماند.در گزارش تصویری زیر درد دل های مردم نشانگر ارادت و دلتنگی نسبت به حاج قاسم است که هرکدام جمله ای کوتاه درباره این سردار پرافتخار گفته اند.

جسمش را فدا کرد، اما روحش را نه؛سردار سلیمانی را می گویم.همان که از ترس هیبتش،دشمن حقیرانه در سیاهی شب ناجوانمردانه او را به شهادت رساند. جسم حاج قاسم فدا شد اما روحش تکثیر شده او برای همیشه در کنار مان خواهد ماند.در گزارش تصویری زیر درد دل های مردم نشانگر ارادت و دلتنگی نسبت به حاج قاسم است که هرکدام جمله ای کوتاه درباره این سردار پرافتخار گفته اند.

کلمات کلیدی: دلتنگی های مردم ، حاج قاسم

نام:
ایمیل:
* نظر: