هزاران سال است که گالش‌های مازندران للوا می‌زنند. شاید برای همین است که صدای آن را مقدس می‌دانند.

عصر ایران:  نامش للوا است. سازی شبیه نی که گاوبان‌ها یا همان گالش‌های مازندران می‌نوازند؛ می‌گویند صدای این ساز پلنگ را رام می‌کند.

هزاران سال است که گالش‌های مازندران للوا می‌زنند. شاید برای همین است که صدای آن را مقدس می‌دانند.


نام:
ایمیل:
* نظر: