سرویس عکس و فیلم فردا: رانندگان و عابران پیاده‌ای که این هفته از یکی از خیابان‌های شهر جیانگ یو واقع در استان سی چوان چین در حال عبور بودند با صحنه‌ای عجیب  مواجه شدند. این راننده حیوان آزار در حالی که پس از بستن یک سگ به عقب ماشین خود در حال رانندگی در خیابان بود موجب شوک و حیرت شاهدان عینی شد.