اشرف غنی درمراسم تحلیف خود پوشش خود را باز کرد و نشان داد که جلیقه ضد گلوله نپوشیده است. غنی بعد از شنیده شدن صدای انفجار گفت: ما شاهد یک حمله بودیم، یکی دو انفجار نباید ما را بترساند.

اشرف غنی درمراسم تحلیف خود پوشش خود را باز کرد و نشان داد که جلیقه ضد گلوله نپوشیده است. غنی بعد از شنیده شدن صدای انفجار گفت: ما شاهد یک حمله بودیم، یکی دو انفجار نباید ما را بترساند.

 


نام:
ایمیل:
* نظر: