عکس: جدال عقاب طلایی و روباه بر سر غذا

منبع: روزمرّگی های یک محیط‌بان