نتایج جستجو :

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۷۸ هزار واحد رسید.

  • روند صعودی بازار سرمایه امروز ادامه نیافت و شاخص کل بورس بیش از ۱۲ هزار واحد کاهش یافت.

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم (وزن):…

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۲ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۰۷ هزار واحد رسید.

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد رسید.شاخص کل هم (وزن):…

  • شاخص کل بورس امروز با رشد ۷ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم (وزن):…

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۳۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۴۴۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

  • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۷ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…