نتایج جستجو :

  • همسویی دولت و مجلس از نظر سیاسی می تواند بزرگ ترین پشتوانه برای تصمیمی درست و به نفع مردم باشد تا از تهدیدی مثل ارز…