• مصباحی مقدم خبر داد که دعوت رسمی از رئیسی برای کاندیداتوری صورت گرفته اما پاسخ رسمی داده نشده است.

سیاست