نتایج جستجو :

  • یک زن سوئدی در شهر مالمو در سوئد در یک اقدام موهن جدید به قرآن اقدام به سوزندان کتاب مقدس مسلمانان کرد.

۱