نتایج جستجو :

  • نتايج آخرين سرشماري در كشور نشان مي‌دهد كه تعداد بي‌سوادان 10 تا 49 ساله در كشور 3 ميليون و 860 هزار نفر است. اين آمار…