نتایج جستجو :

  • سید محمد خاتمی در سخنانی گفته است «کاش سخنان رهبری درباره انتخابات آزاد، مشارکتی و رقابتی و امکان حضور همه جریان‌ها یا…

۱