نتایج جستجو :

  • سد چراغ‌ویس پس از اولین آبگیری در سال ۱۳۹۶ برای اولین بار با دبی ۳۰ مترمکعب بر ثانیه امروز شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ سرریز کرد.

۱