نتایج جستجو :

  • استادان دانشگاه‌های امریکا نیز به اعتراضات ضداسرائیلی پیوستند. اعتراضات در حمایت از فلسطین و اعتراض به نسل‌کشی…

۱