نتایج جستجو :

  • مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده پلتفرم‌ها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها نباید در اختیار…

۱