نتایج جستجو :

  • منابع فلسطینی از شهادت مدیر عملیات پلیس فلسطین در نوار غزه و مسوول تامین امنیت کمک‌ها در این باریکه خبر دادند.

۱