نتایج جستجو :

  • اتفاقاً آقای رئیسی لفظ «پُرفِکانی» را به درستی و به جای خود در مصاحبه به کار بردند.