نتایج جستجو :

  • از ۸۳ نماینده حاضر، ۵۵ رای به نام موحدی کرمانی بود و به این ترتیب او با66 درصد آرا نخستین رئیس در دوره ششم خبرگان شد؛…

  • رئیس مجلس لحظاتی پیش با حضور در حوزه اخذ رای مستقر در مرتضی علی(ع) واقع در محله هرندی تهران، در انتخابات مجلس دوازدهم…

۱