نتایج جستجو :

  • رزین سختی گیر یا رزین کاتیونی برای عملیات تبادل یونی طراحی شده‌اند. این رزین‌ها با جذب و حذف یون‌های سخت کلسیم و…

۱