نتایج جستجو :

 • شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند رو به افزایش با رشد 9152 واحد همراه شد.

 • شاخص کل بورس امروز با رشد ۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۵ هزار واحد رسید. شاخص کل هم (وزن):…

 • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با رشد ۲ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۰۷ هزار واحد رسید.

 • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۷ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۴۶۳ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۴۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با رشد ۲۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۴۳ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۷۹ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۲۷۹ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم (وزن):…

 • شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۰ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۹۴ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۲۵ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با رشد ۲ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۰۶ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…

 • شاخص کل بورس امروز با ریزش ۱۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد رسید. شاخص کل هم…